The Hymns and Carols of Christmas

Kom, Hierte! tag dit Regne-Bræt

Words: Danish by Hans Adolph Brorson (1721-65),  Nogle Jule-Psalmer, 1732

Samvittigheds-Prøve til Nye-Aar.
Lad os saa kiende, at tælle vore Dage,
at vi bekomme Viisdom i Hiertet. Psalm. 90. v. 12.

Mel. Jeg beder dig min HErre.

1. KOm, Hierte! tag dit Regne-Bræt,
Skriv op dit Lives Dage,
See til, at du kand sandse ræt,
Og tæncke lidt tilbage?
Hvad har du giort de mange Aar,
Du har i Verden levet?
Tænck, sickre Siæl, at alting staar
I GUds Register skrevet.

2. Vel løber Tiden hastig hen,
Og bliver ævig borte,
Men det vil komme viß igien,
Hvad du i Tiden giorte,
Naar GUD engang til Dommen vil
Den ganske Verden sancke,
Og her skal nøye svares til
Hver gierning, Ord og Tancke.

3. Hvor mangt et slemt og daarligt Oord
I lystig Samling vancker,
Som siden bliver Spyd og Moord
I de fordømtes Tancker,
Hvo gruer ey at tæncke paa
De mange blodig Bander,
Hvormed de Store og de Smaa
Hvert andet Ord beblander.

4. Hvor skiules mangens Svig og List
I Hiertets fule Giemme,
Og kaade Lysters onde Gnist,
Som ingen kand fornemme,
Da tæncker du, det er forglemt,
Den Sag har ingen Fare,
Men GUd har vist sin Dag bestæmt,
Som sligt skal aabenbare.

5. Det blev for langt at mælde om
Dend synlig Syndsens-Mængde,
Som mand (uagted Vredens Dom
Og Evighedens Længde)
Til GUds Fortørnelse begaar,
Og ey engang vil vide,
At alle u-omvente faar
Til evig Tiid at lide.

6. O sikkre Siæl! som lever da
I Verdens sidste Ende,
Der færdig staar med Sodoma
Hvert Øyeblick at brænde,
Du som har drevet Tiden hen
I mange slemme Synder,
Og muligt nu med dem igien
Din Nyt-Aars-Dag begynder.

7. Betænck! Betænck! hvor hastig gick
De andre Naades-Dage!
Hvad om der ey var Øyeblick
Nu meer for dig til bage?
Og er der skiønt en liden Stund
Endnu for dig i Vente,
Saa tænck, du har saa stort et Pund
Og end slet ingen Rente.

8. Fald ned med ydmyg Hiertens Bood
For Naadsens-Stool og Trone,
Og beed, at GUd for JEsu Blood
Vil lade sig forsone,
At du herefter bedre maa
Din Naades-Tiid anvende,
Og ved dit Lives Aften faa
En sød og salig Ende!

No English Translation

 

If you would like to help support Hymns and Carols of Christmas, please click on the button below and make a donation.


Related Hymns and Carols