The Hymns and Carols of Christmas

Frisk op til Fryd, alt Christen Blood

Words: Danish by Hans Adolph Brorson (1721-65),  Nogle Jule-Psalmer, 1732

Paaske-Sang, Om CHristi Opstandelse.
Lobsinget GOtt, weil JEsus Christ &c.

1. FRisk op til Fryd, alt Christen Blood,
At JEsus op fra Døde stood,
Og giennem Moord og Grav og Døød
Med Guddoms Krafft og Styrcke brøød,
Halleluja lad klinge da al Verden om,
At Hand med Liv fra Døde kom.

2. Den anden Adam er opvagt,
Og GUD har selv Ham Bruden bragt,
Som GUD udaf Hans Side drog,
Der Hand een Søvn i Graven toog,
Hallelujah lad klinge da al Verden om,
Bort Trigheds Nat og syndig Slum.

3. Er jeg da JEsu Kiød og Been,
Hvem vild' da være Stock og Steen?
Vaag op, mens JEsus vaagen blev,
Og Mørckhed med sin Glantz fordrev.
Hallelujah lad klinge da al Verden om,
Ja skingre i hvert Engle-Rum.

4. Vor Noah, som os trøste kand,
Og føre paa det tørre Land,
Af Arcken gaar med freydigt Mood,
Thi borte er den Synde-Flood,
Hallelujah lad klinge da al Verden om,
Thi GUd forsonet er og from.

5. Velsignelsen nu deles ud,
Hast Siæl, at møde for din GUD,
Viin-Gaarden staar i fulde Floor,
Hvor Trøstens Kølne-Druer groor,
Hallelujah lad klinge da al Verden om,
Lad siunge, hvad der ey er stum.

6. Vor Noah skiencker Viinen klar,
Som Krafft og ingen Bærme har;
Bliv drucken, JEsu milde Bruud!
Hvad da om Verden leer dig ud,
Hallelujah lad klinge da al Verden om,
Vel den, som Verden kalder dum.

7. Nu voxer modne Mandler op
Af Arons Kieppes tørre Knop;
Den blomstrer qvæger Liv og Bryst
Med tusind Himmel-Fryd og Lyst.
Hallelujah lad klinge da al Verden om,
Slig Sommer-Pragt af Jorden kom.

8. Saa kommer, nyder uden Frygt
Den Frugt I har med Taarer søgt;
Hans Kierlighed ey vißner hen,
Hver Morgen er den Nye igien.
Hallelujah lad klinge da al Verden om,
Her voxer Siælens Lægedom.

9. Vort Paaske-Lam vi æde kand,
Som kom fra Himlens Fryde-Land,
Hvis Kiød al Verden giver Liv,
Hvis Blood giør Synden døød og stiv,
Hallelujah lad klinge da al Verden om,
Vel den, der har kun Hierte-Rum.

10. Ald Suurdey ud af dit Gemøt,
Thi her maa alting være søt;
Bort med den stinckend Vellyst-Rad,
Thi Kierlighed er selv vor Mad.
Hallelujah lad klinge da al Verden om,
Bort Bitterhed og Falskheds Skum.

11. Du lever, hersker, Store Helt,
Det er min Skantze for min Telt;
Frisk! Jeg vil vinde ved dit Blood,
Og slide Sathan under Food
Hallelujah lad klinge da al Verden om,
Naar ved Basunen holdes Dom.

No English Translation

 

If you would like to help support Hymns and Carols of Christmas, please click on the button below and make a donation.


Related Hymns and Carols